MEDLEMSINFO

Nyhetsbrev skickas minst en gång per månad till den e-postadress som är registrerad i Min Golf. Om du inte får nyhetsbreven så kontakta kansliet, kansli@akersbergagk.se.

Facebook används för snabba nyheter (följ oss gärna!). Vi finns även på Instagram.

Längst ned på denna sida hittar du en kalender där du kan se när olika aktiviteter planeras på klubben och banan.

Senaste nytt

 

Nystart för golfrestaurangen

Äntligen har vi klart med våra nya krögare - Matkreatörerna AB med Cia, Rickard och André vid rodret. Restaurang Å kommer att vara namnet på en helt nya matupplevelse för medlemmar och gäster -...

Senaste nytt
feb 18, 2024

Åkersberga Golfklubbs vinterserie

Hej alla medlemmar, Vi kan inte riktigt hålla oss - kan du? När suget efter golfen inte ger med sig är det dags att fortsätta spela när vi nu lanserar premiäromgången för Åkersberga Golfklubbs...

Senaste nytt
jan 18, 2024

Ny banchef

Anders Degling - ny banchef Det är med stor glädje vi kan meddela att Anders Degling har utsetts till ny banchef. Anders har varit hos oss under säsongen och gjort ett utomordentligt jobb i såväl...

Senaste nytt
jan 1, 2024

Robotar på prov

Robotar klipper gräset Vi har under en två-veckors period testat Husqvarnas klipprobot Ceora för klippning av fairway och ruff på hål 1 och 18. Resultatet har överträffat våra förväntningar och...

Senaste nytt
nov 22, 2023

Bokningsregler för medlemmar

Medlemmar i Åkersberga GK får boka starttid hur tidigt som helst men får ha max två vardagstider och en helgtid bokad åt gången.

Om du har bokat en starttid där någon eller några inte kommer till spel debiterar vi 50% av gällande greenfee i avbokningsavgift. Detta gäller såväl medlemmar som gäster och debiteras den som har bokat tiden. Avbokning ska ske senast 2 tim före starttid.

 

Klubbvärdar

Våra klubbvärdar har till uppgift att se till spelet flyter på bra på banorna och att svara på medlemmars och gästers frågor. Normalt finns klubbvärd på plats på fredagar, helger och de flesta kvällar.

Klubbvärdarna gör greenfee-kontroller regelbundet och du är då skyldig att vid anmodan visa giltig legitimation och ev Swish-betalning. De har också rätten att slå ihop bollar samt att anmoda spelare att släppa igenom snabbare bollar eller avbryta ronden.

Klubbvärden når du via receptionen, ‭08-540 691 70‬. 

Fadderrunda

Som en del av utbildningen för att ta Grönt Kort ingår en så kallad fadderrunda för att jag som ny golfspelare skall bli redo att ge mig ut på golfbanan – själv eller gärna i sällskap med andra.

En fadderrunda spelas över 9 hål tillsammans med en erfaren fadder som vägleder i golfregler, vett och etikett på golfbanan ock såklart i att hålla reda på alla golfslag. Klubben erbjuder fasta tider för Fadderrundor varje fredag klockan 1650 och 1700. Det är max 3 nya golfare med på en fadderrunda.

Du bokar din fadderrunda genom att kontakta receptionen på telefon 08-540 691 70. Välkommen!

Privata fadderrundor har reserverade tider på tisdagar 1700 och 1710. Även dessa tider bokas genom receptionen.

Uppsägningsregler för medlemskap

För våra medlemskap aktiemedlem, årsmedlem samt vardagsmedlem gäller en uppsägningstid.

Om du har något av dessa medlemskap och inte vill förlänga medlemskapet till nästkommande år måste uppsägning göras skriftligen senast den 15 oktober.

Uppsägningen skickar du till kansli@akersbergagk.se eller med vanlig post, Åkersberga Golfklubb, Bränsle Gård, 184 26 Åkersberga.

 

SPELUTBYTE

Spelutbyte 2024

Åkersberga GK är fr o m säsongen 2022 anslutna till GKplus. Du som är Aktiemedlem, Årsmedlem eller Juniormedlem spelar fritt på nedanstående klubbar alla vardagar samt helger från kl 13:00. Utbytet gäller 1 maj – 31 oktober.

Burviks GK
Friiberghs GK
Grönlund GK
Hallstavik GK
Roslagens GK
Torshälla GK
Trosa GK
Vassunda GK
Ängsö GK

Mer info, se www.gkplus.se

 

 

Vänskapsgreenfee 2024

Vi har avtal med vissa Stockholms-klubbar om rabatterat spel på vardagar, se listan nedan.

Troxhammar GK
Senior betalar 495 kr vardagar
Junior betalar 250 kr vardagar

Mälarö GK Skytteholm
Senior betalar 495 kr vardagar
Junior betalar 250 kr vardagar

Täby GK
100 kr rabatt på greenfee vardagar

Aktiviteter

TÄVLINGSPROGRAM 2024 – Arbete pågår

 

 

Övrig klubbinformation

Här hittar du bl a våra stadgar, annonser om försäljning elller hyra av spelrätter, blanketter samt de senaste nyhetsbreven.

Vill du få tillgång till handlingar och protokoll från års- och höstmöten så kontakta kansliet, kansli@akersbergagk.se.

Stadgar

STADGAR FÖR ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

 som är en ideell förening stiftad den 20 december 1990 med hemort i Österåkers kommun.

Stadgarna ändrade senast den 27 april 2017.

 • 1 Ändamål

Åkersberga Golfklubb, ÅbGK, har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på Åkersberga golfbana i kamratlig anda och trygg social gemenskap under respekt för människors lika värde oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar

 • 2 Medlemskap

Ansökan om aktiemedlemskap kan göras av den som är innehavare av en post om 150 aktier i Åkersberga Golf AB, ÅGAB. Styrelsen fastställer vilka övriga medlemskap som ska finnas samt vilka regler och villkor som ska gälla för dessa.

På förslag av styrelsen kan årsmötet utse hedersmedlem i klubben. Endast fysisk person kan vara medlem. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom, och med ansökan om medlemskap förpliktar sig den sökande, efter det att ansökan beviljats, att erlägga de avgifter som beslutas av årsmöte eller extra årsmöte samt att i övrigt efterkomma de regler som återfinns i klubbens stadgar och olika klubborgan. Medlem förpliktigar sig att inte inneha ytterligare aktiepost i ÅGAB samt att vid utträde eller uteslutning ur klubben inte överlåta sin aktiepost i ÅGAB till annan aktieägare.

 • 3 Utträde

Aktiemedlem som utträder ur klubben ska ansöka härom hos styrelsen eller hos den till vilken styrelsen delegerat utträdesärenden. Medlemmen ska därvid ha fullgjort sina ekonomiska åtaganden mot ÅbGK och ÅGAB. Utträde ska beviljas under förutsättning att medlemmen säljer sin aktiepost (och därmed sammanhängande spelrätt). Mot en fastställd registreringsavgift registreras därvid köparen som ny aktieägare i ÅGAB och denne kan därmed ansöka om fullvärdigt medlemskap.

Om aktieposten inte kan säljas på öppna marknaden, förbinder sig ÅbGK att återköpa aktien för en (1) krona. Försäljningen ska aviseras till klubben samt vara genomförd före 15 oktober innevarande år.  Om försäljning inte skett före detta datum löper medlemskapet vidare.

Övriga medlemskap som inte sägs upp i förtid upphör att gälla när stipulerade åldersgränser uppnåtts eller avtalsperioden löpt ut.

 • 4 Uteslutning och avstängning

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att denne inte betalt fastställda avgifter eller motarbetat klubbens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid ska beaktas om medlem tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. Medlemmen ska därvid ha underrättats om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, dock som längst 6 månader från dagen för beslutet. Beslut ska avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut enligt ovan ska skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap Riksidrottsförbundets, RF, stadgar om denne önskar överklaga beslutet. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap RFs stadgar.

 • 5 Medlemsinformation

Medlem har rätt att deltaga i klubbens angelägenheter vid möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. De har också rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter (Änglamark, Hemsidan, anslag på klubben m.m.).

 • 6 Medlemsavgifter Pantförskrivning

Medlem ska betala de avgifter som bestäms av Årsmötet. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift till klubben. Som säkerhet för samtliga ekonomiska förpliktelser som aktiemedlem har eller kan komma att få i egenskap av medlem i ÅbGK ska innehavda aktier i ÅGAB pantförskrivas med ÅbGK som borgenär.

 • 7 Spelrätt

ÅbGK förmedlar, enligt avtal med ÅGAB, rättigheter att spela på Åkersberga Golfbana (spelrätt). Spelrätt tillkommer medlem som tillika är innehavare av en aktiepost om 150 aktier i ÅGAB och de övriga medlemmar som styrelsen beslutar om. Endast medlemmar kan tilldelas spelrätt.
Antalet spelrätter är begränsat till 1332 st inkl de spelrätter som innehas av medlemmar enligt styrelsens beslut. Medlem som hyrt ut sin spelrätt till annan har avhänt sig möjlighet att via sitt medlemskap i ÅbGK få tillträde till golfbanor tillhörande klubbar anslutna till Svenska Golfförbundet.

 • 8 Styrelsen

När årsmötet inte är samlat är styrelsen klubbens högsta beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för RFs och Svenska Golfförbundets, SGF, och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmötet fastställd budget och tidsram med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed till revisorerna lämna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna.

 • 9 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt minst 1 och maximalt 3 suppleanter.

 • 10 Val av styrelseledamöter

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid av 1 år. Årsmötet väljer ordförande i styrelsen. Avgår vald ledamot före mandattidens utgång, utser övriga leda-möter suppleant att inträda i dennes ställe fram till mandattidens utgång. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Sekreterare kan alternativt adjungeras till styrelsen, varvid denne inte har rösträtt i styrelsen. Styrelsen utser ordförande i samtliga kommittéer.

 • 11 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av styrelsens ledamöter två i förening eller av den eller de som styrelsen utser.

 • 12 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelse till sammanträde ska också ske när minst halva antalet ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde ska i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid samman-trädet. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid sammanträde ska protokoll föras.

 • 13 Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte t o m ordinarie årsmöte påföljande år.

 • 14 Revision

På årsmötet ska en revisor och en suppleant väljas. Minst en av revisorerna bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga erforderliga handlingar som revisorerna anser sig behöva ha tillgång till för att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med god revisionssed.

Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

 • 15 Årsmöte

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, ska hållas före april månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats inom Österåkers kommun för mötet.

Kallelse med förslag till föredragningslista ska senast två veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld, samt anslås på klubbens hemsida samt anslagstavla. Endast en kallelse skickas per hushåll.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens propositioner, valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande ska i förekommande fall, senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen samt tillhandahållas på årsmötet.

 • 16 Rösträtt

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som ska uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och ska själv vara medlem i klubben.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, FD, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

 • 17 Beslutsförhet

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

 • 18 Föredragningslista

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat-och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 12. Val av

a/ klubbens ordförande för en tid av ett år;

b/ övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c/ suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

d/en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år; (I detta val får styrelsens ledamöter inte delta) samt

e/ tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år; av vilka en ska utses till ordförande;.

 1. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 • 19 Extra årsmöte

Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra årsmöte, när den finner att ett sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när

–  En revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran.

–  Antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i § 9 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt § 12.

–  Det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga riskerar inträda inom kort. Om avgifterna inför kommande verksamhetsår kräver avgörande ska styrelsen kalla till extra årsmöte senast under november månad för att besluta om kommande års avgifter.

Kallelse jämte föredragningslista för extra årsmöte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag på klubbens anslagstavla. Om Styrelsen underlåter att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsförhet vid sådant möte gäller vad som stadgats i § 16 och § 17.

 • 20 Beslut, omröstning

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i § 23 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 • 21 Valnämnd

Valnämnden, som ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter, har till uppgift att förbereda valproceduren och till årsmötet föreslå lämpliga kandidater till val av styrelse och revisorer.

 • 22 Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av föreningens stadgar ska alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

 • 23 Upplösning

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 3/4 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubbens tillgångar ska användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart sändas in till SGF

 • 24 Övrigt

Utöver dessa stadgar gäller RFs stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SGFs stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden ska tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Köp, sälj eller hyr aktiemedlemskap

Om du är intresserad av att hyra ut, köpa eller sälja ett aktiemedlemskap i Åkersberga Golfklubb så har du möjlighet att publicera det här.

Kontakta vårt kansli så hjälper de dig att lägga ut annonsen. Epost: kansli@akersbergagk.se

Spelrätt uthyres under 2024.
britta.sandman@gmail.com

Spelrättsaktie säljes för 5.000 kr
Lasse Kinch tel: 0708 82 67 86

 2st Aktier med full spelrätt i Wäsby Gk önskas bytas mot 2 st aktier i Åkersberga Gk.
Henrik Svedberg 0702881169,  henrik.svedberg@lansforsakringar.se

Spelrättsaktie säljes
Daniel Eriksson,  daniel@danixo.se

 

 

 
 

 

Blanketter

Nedan återfinns länkar till blanketter som krävs i samband med uppsägning eller uthyrning av Aktiemedlemskap.

Nyhetsbrev

Här hittar du de senaste nyhetsbreven som skickats via epost till klubbens medlemmar.

3 februari – Nyhetsbrev februari

4 januari – Nyhetsbrev januari 

6 december – Nyhetsbrev december

22 november – Åkersberga Vinterserie (Trackman)

10 november – Nyhetsbrev november

4 oktober – Nyhetsbrev oktober

5 september – Nyhetsbrev september

2 augusti – Nyhetsbrev augusti

4 juli – Nyhetsbrev juli

2 juni – Nyhetsbrev juni

4 maj – Nyhetsbrev maj

1 april – Nyhetsbrev april

2 mars – Nyhetsbrev mars

7 feb – Nyhetsbrev februari

24 nov – Information från klubben

10 nov – Tema träning

1 nov – Nyhetsbrev november

14 oktober – Höstmötet, banstängning, städdag o REA i shopen

4 okt – Nyhetsbrev oktober

28 sept – Kallelse till höstmöte torsdagen den 13 oktober 2022

23 sept – Demodag på klubben

2 sept – Nyhetsbrev september 

12 aug – 4-hålsbanan helt stängd lördag 13 augusti

1 aug – Nyhetsbrev augusti

27 juli – Information från styrelsen om banans skick

14 juli – Greenerna

7 juli – Rekryteringen av ny klubbchef klar

1 juli – Tävlingsvecka, sommargreenfee under juli och tränarinfo m m

29 juni – ICA Kvantum Sports Camp onsdagen den 29 juni

2 juni – Rekrytering klubbchef, info från våra tränare

29 maj – Vår klubbchef slutar

19 maj – Öppning av fler greener

12 maj – Fler ordinarie greener, bokningsinfo 2022 och GKplus

2 maj – Banöppning, träning våren 2022 m m 

29 april – Provisoriska greener, GKplus

25 april – Framflyttad öppning av 18-hålsbanan m m

20 april – Öppning av 18-hålsbanan onsdag 27 april!

7 april – Kallelse till årsmöte + bolagsstämma.

1 april – Nyhetsbrev april

1 mars – Nyhetsbrev mars

1 febr – Nyhetsbrev februari

1 jan – Nyhetsbrev januari