Kallelse till extra årsmöte

Härmed kallas du som är medlem i Åkersberga Golfklubb till extra årsmöte, det s k höstmötet. Vid detta ska beslut fattas om verksamhetsplan, budget och årsavgifter. Vi kommer även att informera om klubbens nuvarande och framtida verksamhet.

Tid:               Torsdagen den 17 oktober 2019 kl 1900
Plats:           Konferensrummet i klubbhuset, Åkersberga Golfklubb

Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fråga om mötet behörigen utlysts
  3. Fastställande av dagordning
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5. Val av två justerare, tillika rösträknare vid mötet, att jämte ordförande justera mötets protokoll
  6. Information om verksamheten och ekonomin
  7. Fastställande av verksamhetsplan, årsavgifter samt budget för 2020
  8. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

För styrelsen i Åkersberga Golfklubb

Claes Berfeld
Klubbchef/VD

Förslag till årsavgifter 2020 >>
Verksamhetsplan 2020 >>
Klubbens stadgar>>